top of page
Artboard 1.png

Matalan kynnyksen
kognitiivinen lyhytterapia, mielentaitojen valmennus, 
tunnelukko -työskentely ja
työyhteisön kehittämistyöpajat 

040 849 2501, pia@mielellesi.fi

Vastaanotto:

Menninkäisentie 5,  Tapiola, Espoo

Myös etäyhteyden kautta.

-Mielen hyvinvointi on päämäärämme-

 

Kaikki palvelut ovat matalan kynnyksen lyhytterapiaa. Lyhytterapia  ei kuulu Kela-korvauksen piiriin. Jos lyhytterapia ei olisi riittävä hoitomuoto, ohjataan ja neuvotaan asiakasta pidemmän psykoterapia -palvelujen piiriin.

pia_nurmella_mielellesi.jpg

Kuka olen?

Pia Ekström

Kognitiivinen terapeutti,

Tunnelukko valmentaja/ skeematerapia,

Mielenterveys- ja päihdehoitaja

Neuropsykiatrinen valmentaja

Tietoisuus- ja läsnäolo-ohjaaa, 

NLP kouluttaja

Mielellesi Oy on syntynyt omien kokemusteni ja elämäni käännekohtien seurauksena. Tieni kognitiiviseksi lyhytterapeutiksi, skeematerapeutiksi, neuropsykiatriseksi valmentajaksi, NLP kouluttajaksi, työyhteisövalmentajaksi ja läsnäolo-ohjaajaksi on ollut koko elämän mittainen matka. 

Kuka?

HYVÄN MIELEN PALVELUT

Työ-

hyvinvointi

Esimies- ja tiimivalmennukset yrityksille parempaan johtamiseen, parempaan työpäivään 

Neuro-

psykiatrinen

valmennus

Neuropsykiatrinen valmennus (NEPSY) on ohjaukseen ja tavoitteisiin perustuva kuntoutuksen menetelmä. 

Skeematerapia

tunnelukko-työskentely

Tunnelukot ovat lapsuudessa tai nuoruudessa opittuja haitallisia kokemisen tapoja. Ne voivat ilmetä esimerkiksi vaikeutena tunnistaa tai säädellä omia tunteita. 

Mielentaitojen valmennus

Haluatko löytää uusia näkökulmia haasteisiisi ja rakentaa uusia toimintamalleja?

Haluatko nostaa elämäsi uudelle tasolle innostavalla tavalla?

Kognitiivinen

lyhytterapia

Terapeuttista keskustelutukea, ohjausta ja lyhytterapiaa matalalla kynnyksellä

- ilman lähetteitä!

Kognitiiivinen terapia auttaa sinua lisäämään itsetuntemustasi ja -ymmärrystäsi.

Sydämellisesti tervetuloa löytöretkelle!

Mitä on psyykkinen

hyvinvointi?

Mielenterveyden hyvinvoinnilla tarkoitetaan mm. kokemusta omasta hyvinvoinnista ja mielen tasapainosta.

TERAPIASSA JA VALMENNUKSESSA

KÄYTETYT MENETELMÄT

palveut
Green Plant

Kognitiivinen terapia

Kognitiivisessa terapiassa tavoitteena on auttaa asiakasta itse oivaltamaan, ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään ja sitten löytämään keinoja näiden muuttamiseen myös käytännössä. Terapiatyöskentelyn lähtökohtana on aina asiakkaan henkilökohtainen, ainutkertainen kokemus.

Kognitiivinen terapia on yhteispeliä, jossa asiakas ja terapeutti työskentelevät yhdessä määriteltyjen tavoitteiden eteen. Terapeutti perehdyttää asiakkaan valitun hoitomuodon tapaan ymmärtää psyykkisiä vaikeuksia sekä terapian peruskäsitteisiin ja työtapoihin. Näin asiakas ja terapeutti pystyvät tekemään mahdollisimman tasavertaista yhteistyötä. Terapeutti on kuin asiakkaan myötäelävä rinnalla kulkija, joka erityisesti kyselemällä ja yhdessä harjoitellen auttaa asiakasta löytämään joustavampia toimintatapoja ja siten voimaan paremmin.

Chained Door

Skeematerapia

Skeematerapia on integratiivinen terapiamenetelmä, jota käytetään tunnelukkojen työstämiseen. Se pohjautuu kognitiiviseen terapiaan ja siihen on lisätty menetelmiä psykodynaamisesta terapiasta, hahmoterapiasta, tietoisuutaitoterapiasta ja ratkaisukeskeisestä terapiasta. 

Skeematerapiassa l. tunnelukkotyöskentelyssä tunnistetaan haitallisia skeemoja eli tunnelukkoja ja moodeja eli mielentiloja, sekä näihin liittyviä ajattelu-, toiminta- ja selviytymistapoja. Haitallinen skeema voi olla esimerkiksi epärealistinen pelko tai ihmissuhteita hankaloittava ajattelu- ja käyttäytymistapa. Tunnelukkoja käsitellään kokemuksellisilla työmenetelmillä, kuten mielikuvatyöskentelyllä.

Skeemakäsitteen ovat kehittäneet USAssa Psykoterapeutit Jeffrey Young ja Janet Klosko

Image by Matt Walsh

Ratkaisukeskeinen lähestymistapa

Ratkaisukeskeisyys on käytännön strategia, joka antaa välineitä ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä toimimiseen sekä yksilö- että ryhmätasolla. Työskentelyyn sisältyy aina myös arviointia, joka tekee edistymisen näkyväksi.
Termi "ratkaisukeskeisyys" ei viittaa valmiiden ratkaisujen tarjoamiseen keskustelukumppanille, vaan tämän tavoitteisiin, päämääriin ja voimavaroihin keskittymiseen.

Lähestymistavassa korostuu asiakaslähtöisyys, asiakkaan arvostaminen, tasaveroinen keskustelu, yhteistyö ja asiakkaalle tärkeiden tavoitteiden hyväksi työskentely. Se on osoittautunut hyödylliseksi myös työyhteisöjen kehittämisessä ja konfliktitilanteiden selvittämisessä.

 

 "Jos ei ole ongelmaa, älä korjaa mitää. Jos tekemisesi ei toimi, tee jotain eri tavalla.
Kun asiat toimivat, tee lisää samanlaista."

Waves

Tietoisuustaidot

Tietoista läsnäoloa on tutkittu paljon ja sen tehokkuus on todettu sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia edesauttavana tekijänä.

Tietoinen läsnäolo on nykyhetken hyväksymistä ja samalla omien ajatusten, tunteiden ja kokemusten hyväksymistä tässä ja nyt. Tietoisuus- ja läsnäolotaidoilla tarkoitetaan kykyä keskittyä meneillään olevaan hetkeen.

Tietoisen ja hyväksyvän läsnäolon harjoittaminen on avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä. Mindfulness edesauttaa sekä fyysistä että psyykkistä hyvinvointia.

Dandelion Leaves

NLP

NLP on malli siitä miten aivomme toimivat: miten opimme, ajattelemme, kommunikoimme, teemme päätöksiä ja motivoidumme. NLP on ennen kaikkea menetelmä, jonka avulla saadaan aikaan toivottuja muutoksia ja sen myötä haluttuja tuloksia. Se on menetelmä joka keskittyy muutokseen ja tulevaisuuteen, siihen mitä pystymme tekemään, muuttaaksemme tulevaisuuden sellaiseksi kuin haluamme.

bottom of page